УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

1. Обща информация
От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Уеб Дизайнс ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Приложение на настоящата Политика за поверителност
В качеството си на администратор на лични данни, Уеб Дизайнс ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

2.1 Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: Уеб Дизайнс ЕООД | Web Designs Ltd
Булстат / ЕИК: 203160332
E-mail: vvdl.bg@gmail.com
Телефон: +359893 366 722
2.2 Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Уеб Дизайнс ЕООД е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия или адрес на електронна поща), които събираме от и за вас чрез уебсайта.

Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват уебсайта без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.

3. Видове лични данни които събираме
Уеб Дизайнс ЕООД може да събира за единствено следните данни:

- име и фамилия
- телефонен номер
- адрес на електронна поща
- които предоставяте, като попълвате форми за контакт в сайта

Ние обаче не събираме специални категории лични данни за Вас, като например лични данни, разкриващи:

- расов или етнически произход
- политически възгледи
- религиозни или философски убеждения
- членство в синдикални организации
- обработка на генетични данни
- биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице
- данни относно здравословното състояние
- сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице
- лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления.

4. Цели при събирането на личните ви данни
Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да Ви осигурим достъп до уебсайта или услугите на Уеб Дизайнс ЕООД, както и да осъществим взаимодействието Ви с такива услуги.

Понастоящем единствено обработваме данните Ви с цел:

- Обработка на запитвания
- Оказване на съдействие
- Персонализирана комуникация с вас
- Предоставянето на личните Ви данни не е задължително. Ако обаче решите да не предоставяте личните си данни, може да нямате достъп за използване на някои от функциите на уебсайта.

Понастоящем не обработваме данните ви с цел изпращане на:

- оферти
- маркетингови съобщения

Ако планираме такива действия в бъдеще, то ще бъде направено само с предварителното ви съгласие.

5. Принципи при събирането на личните ви данни
Сигурността на данните Ви е приоритет за нас. За тази цел Уеб Дизайнс ЕООД е предприело адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.

6. Срок на съхранение на личните Ви данни
Ще запазим данните ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както е посочено в настоящата Политика за поверителност. Във всеки случай, личните данни, събрани за целите, посочени в т. 4 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за предоставяне на достъп до уебсайта.

В края на периода на запазване личните ви данни ще бъдат анулирани, анонимизирани или обобщени.

7. Предаване на лични данни за обработване
Уеб Дизайнс ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., като Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Уеб Дизайнс ЕООД може да сподели личните ви данни трети страни доставчици, които извършват обработването от името на Уеб Дизайнс ЕООД и/или свързаните лица с него.

8. Прехвърляне на личните ви данни в чужбина
Личните ви данни могат да бъдат прехвърлени в други държави в рамките на или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Винаги проверяваме, дали са налице адекватни и подходящи предпазни мерки, съответстващи на приложимите закони за защита на личните ви данни.

9. Вашите права по отношение на личните данни?

9.1 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Уеб Дизайнс ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на посочения в т. 2.1 email.

Уеб Дизайнс ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

9.2 Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от Уеб Дизайнс ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Уеб Дизайнс ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Уеб Дизайнс ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3 Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Уеб Дизайнс ЕООД.

9.4 Право на изтриване ("да бъдеш забравен")
Вие имате правото да поискате от Уеб Дизайнс ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Уеб Дизайнс ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Уеб Дизайнс ЕООД
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

Уеб Дизайнс ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен - интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете искане чрез писмено искане, изпратено до Уеб Дизайнс ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Уеб Дизайнс ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Уеб Дизайнс ЕООД.

Уеб Дизайнс ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

9.5 Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от Уеб Дизайнс ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

- Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Уеб Дизайнс ЕООД да провери точността на личните данни
- Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
- Уеб Дизайнс ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Уеб Дизайнс ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси

9.6 Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Уеб Дизайнс ЕООД с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Уеб Дизайнс ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

9.7 Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от Уеб Дизайнс ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Уеб Дизайнс ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

9.8 Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Уеб Дизайнс ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

9.9 В случай на взломяване или хакерска намеса във онлайн уебсайт или друг вид платформа или приложение в поддръжка
Уеб Дизайнс ЕООД изтрива и заличава всички данни и файлове от взломената директория с цел защита на клиента и останалите намиращи се на споделеният хостинг сървър клиенти без да е необходимо разрешение от потърпевшия клиент както и без да е необходимо да обезщети както потърпевшия клиент така и възможните посегателства или щети чрез неговата директория към другите намиращи се в близост клиенти. Същото важи и при сигнал за нерегламентирано съдържание на уебсайт или приложение на клиент хоствано в наша директория.

10. Актуализации на настоящата Политика за поверителност
Уеб Дизайнс ЕООД може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

11. Удръжки и глоби
При неоснователен отказ от поръчка в процеса ѝ на изработка Уеб Дизайнс ЕООД удържа 40% от сумата на проекта за разходи по работни часове труд. Клиента дължи 40% от предплатената сума или следва да изплати по банков път сумата на Уеб Дизайнс ЕООД ако не е предварително платена до 7 работни дни. Остатъка от сделката, ако е предварително платена, следва да бъде възстановена от Уеб Дизайнс ЕООД на клиента до 30 работни дни. Уеб Дизайнс ЕООД не дължи никакво обезщетение за предварително прекъсване на проекта от клиента без основателна причина. Ако клиента е заплатил само хостинг сървър и/или домейн име Уеб Дизайнс ЕООД не възстановява сумата на клиента при отказ от по-нататъшно взаимодействие тъй като Уеб Дизайнс ЕООД наема невъзвръщаемо тези услуги от глобалните регистратори EURid и ICANN и сумите по наемането им се заплащат от Уеб Дизайнс ЕООД за съответният период към тях или други доставчици. Тези услуги се наемат необратимо за най-малко 1 г. Сумата заплатена за хостинг и домейн не е част от удръжката от 40% тъй като услугите остават собственост на клиента след това за заплатеният период от 1 г. и той може да оперира с тях както реши.


12. Дарения
Уеб Дизайнс ЕООД осъществява дарителска дейност под формата на изработка на уебсайт и предоставяне на безплатна поддръжка за неограничен период от време за всеки клиент който сметне да поущри с такъв. Собственика на уебсайта ако желае може да изготви договор за дарение както и да предостави на Уеб Дизайнс ЕООД сертификат за дарителство. Дарението се обосновава документално където се посочват 100% отстъпка за "Изработка на уебсайт", 100% отстъпка за "Такса месечна поддръжка (24/7)" както и призволен срок за "Домейн", "Хостинг сървър" и "SSL сертификат за сигурност". Дарението се осъществява и състои в изработката на самия сайт както и наемането на домейн името за сметка на Уеб Дизайнс ЕООД и качването и настройката на сайта на сървър на Уеб Дизайнс ЕООД. Проекта, след изработката му и даряването безусловно на собственика му, ако остане в поддръжка на хостинг сървър на Уеб Дизайнс ЕООД, като Уеб Дизайнс ЕООД има грижата да подновява този сървър ежегодно, както и домейн името на сайта. Това не обвързва Уеб Дизайнс ЕООД със задължението да го прави завинаги. Целият уебсайт, домейн името и съдържанието му са притежание и грижа на собственика му в случай че Уеб Дизайнс ЕООД реши да преустанови грижата за тях без да дължи никакви обяснения или неустойки към собственика. Ако Уеб Дизайнс ЕООД след период от време сметне за необходимо да предостави грижата за поддръжка на сайта, домейн името и хостването му на сървър на собственика му, Уеб Дизайнс ЕООД ще премести (ако собственика не може) и предостави цялото съдържание на системата на посочен от собственика хостинг сървър както и права за управление над домейн името след трансфера му за сметка на собственика (заплаща се 1 годишна такса за подновяване на домейн името към новият регистрант). Посочените в документ (най-често фактура или оферта) срокове за 100% отстъпка за "Изработка на уебсайт", 100% отстъпка за "Такса месечна поддръжка (24/7)" както и призволен срок за "Домейн", "Хостинг сървър" и "SSL сертификат за сигурност" са произволни и не задължават Уеб Дизайнс ЕООД да ги спази докрай. Уеб Дизайнс ЕООД може във всеки един момент по свое усмотрение да преустанови без явна причина грижата за всичко и да уведоми собственика за това най-рано 30 дни преди да го направи, тъй като собственика трябва да се погрижи за осигуряването на хостинг сървър за преместване на сайта си както и да уреди трансфера на домейн името си.


13. Отказ от отговорност
Уеб Дизайнс ЕООД разработва проектите ръчно и по задание на клиента и неговите специфични нужди. Уеб Дизайнс ЕООД НЕ изгражда администраторски панел на никой проект (освен онлайн магазините) с цел защита на информацията ви от недобросъвестни лица както и от ваша грешка. Поради това за поддръжката на проекта Уеб Дизайнс ЕООД не надчислява такси а я извършва безплатно. В случай че вие желаете да имате такъв панел и да контролирате сами инфомацията в сайта си Уеб Дизайнс ЕООД ще изработи проекта ви със администраторски панел и няма да носи отговорност от възникнали по-нататъшни вреди или взломяване на системата ви. Цялата отговорност за проекта ви се поема само и единствено от вас. В случай на щети или бъг Уеб Дизайнс ЕООД ще ви съдейства компетентно за отстраняването им срещу заплащане на определени от Уеб Дизайнс ЕООД такси в зависимост от обема, сложността и времето на работата за възстановяване на проекта.
В случай на обявена оферта от нас за да е безплатна изработката и поддръжката ви от нас e необходимо всички ваши услуги да са при нас и от нас, ако искате да администрираме и поддържаме сайта ви при други доставчици ще ви дадем персонална оферта за всички услуги. След наемане на услугите те са със срок на валидност нает от вас за минимум 1 г. Услугите не могат да бъдат трансферирани или да бъдат върнати суми по тях след наемането им за срока на наемане/изтичане.
13.1 Ако желаете да мигрирате към друг доставчик услугите или сайта си след изработката му или по което и да е време е нужно да наемете там всички услуги отново а ние ще ви предоставим проекта ви на архивно копие. Уеб Дизайнс ЕООД не мигрира вашия проект към друг доставчик нужно е да получите съдействие за това от другият доставчик. Оставащият период от услугите ви при нас НЕ се възстановява от нас а остава за ваша сметка тъй като веднъж наети и заплатени за 1 или повече години услугите не могат да се сторнират или възстановят / спрат до изтичането им.


14. Достъп от трети лица
Уеб Дизайнс ЕООД осъществява 100% безплатна поддръжка на 100% хостнати при нас проекти, в случай че разполагате със достъп до вашият сървър чрез cPanel или друг вид такъв и дадете данните за достъпа си или създаден под друга форма такъв до сървъра и кода на сайта ви, достъпа до вашият акаунт и проект се счита за компроментиран и вашата поддръжка и сигурност вече не е наша отговорност. Вие отговаряте за тях занапред а ако желаете ние да съдействаме за нещо по системите ви след осъщественият от трети лица достъп то поддръжката ще ви бъде таксувана по 50 лв. за всеки започнат час работа по вашият тикет.

*Последна актуализация: 28.06.2023 г.